ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18

1   

                

                 สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพลเรือตรี ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติ จาก นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลางสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย และประธานชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยขึ้นรับประกาศเกียรติคูณ  ชึ่งในงานได้จัดให้มี  9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมปล่อยพันธ์ลูกปูม้า กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่เกาะแสมสาร กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะแนวประการัง กิจกรรมขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชุมชนบ้านช่องแสมสารเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจที่จะรักษา และคืนความสมดุลสู่สภาพแวดล้อมทางทะเลของอ่าวแสมสาร อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ประเทศชาติสืบไป  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

02          03

 

04         05

 

06          07

 

08          09

 

10          11

 

12          13

 

14          15

 

16          17

 

          

Last Updated (Friday, 10 August 2018 02:51)

 
Join us on Facebook
Follow Us